Проектът е съ-финансиран от Европейския съйз (ЕФРР)

и националните бюджети на Гърция и България по Програмата за Европейско териториално сътрудничество.